Hiện trạng bố trí chỗ ở nhà H1

Hiện trạng bố trí chỗ ở nhà H2 (chẵn)

Hiện trạng bố trí chỗ ở nhà H3

Hiện trạng bố trí chỗ ở nhà H5

Hiện trạng bố trí chỗ ở nhà H6

Hiện trạng bố trí chỗ ở nhà H7

Hiện trạng bố trí chỗ ở nhà H8